A weboldal sütiket használ. A böngészéssel ezt elfogadod. További információ.

Get Adobe Flash player

Hírlevél feliratkozás

Facebook

 

Bejelentkezés

Adatvédelmi Nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL
2018. 07. 26.

Magyar Biokultúra Szövetség

Adatvédelmi Nyilatkozata

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat irányadó a Magyar Biokultúra Szövetség www.biokultura.org honlap látogatására, igénybe vételére, az online tájékoztató hírlevél igénylés során, valamint a biotermelői adatbázisba való jelentkezés során eljuttatott személyes adatok kezelésére tárolására. Ettől Szövetségünk csak kivételes esetben, külön kölcsönös megállapodás, a személyes adat tulajdonosának hozzájárulása alapján térhet el.

Szövetségünk törekszik a megfelelő, lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására. Szövetségünk a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben felmerülő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Adatkezelési alapelvek

A Magyar Biokultúra Szövetség (továbbiakban: Szövetség) számára kiemelt jelentőségű szempont a szolgáltatásainak igénybevevői által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályoknak és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, felhasználása  védelme, látogatók információs önrendelkezési jogának, számukra a biztonságos internetezési lehetőségek biztosítása. A Szövetség elkötelezi magát a mindezek biztosításához szükséges intézkedések megtétele, és olyan gyakorlat kialakítása mellett, ideértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, amely a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelel. 

Hatályos jogszabályok:

Jelen szabályzat tartalmazza azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelme érdekében kialakított gyakorlatot. A szabályzat meghatározása során figyelembe vettük a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, valamint a hazai jogszabályokat, törvényi rendelkezéseket:

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 
 • A 226/2003. (XII. 13.) korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Személyes adat:

 • Bármely érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat

 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás

 • Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás

 • Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő

 • Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés

 • Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás

 • Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal

 • Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés

 • Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás

 • Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés

 • Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás

 • Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó

 • Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy

 • Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország

 • Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Cookie

 • Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
 • A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleiket és ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítást azért tartják indokoltnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudjanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálják ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket.
 • Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad amíg a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, illetve amíg nem kéri az adatok törlését. 
A Felhasználó által elkövetett bűncselekmény esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni, személyes adatait törölni, azonban bűncselekmény és/vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat az eljárás időtartamára megőrizni.

A Felhasználó által megadott személyes adatok mindaddig megmaradnak, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri a tárolt adatok törlését. A felhasználó által kezdeményezett adattörlés a szolgáltatás igénybevételét nem érinti, azonban egyes szolgáltatásokat nem tud igénybe venni a személyes adatok törlését követően.

A személyes adatok törlésére vonatkozóan, azok konkrét megjelölésével a Szolgáltató e-mail címére, vagy postai címére küldött levélben van mód.

A személyes adatok törlésének kérelmét az Adatkezelő 10 munkanapon belül dolgozza fel.

Honlapunk látogatóinak, hírlevél partnereinknek személyes adatai

Honlapunk személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Az oldal látogatásakor csak technikai azonosítót, cookie-t használunk.

Honlapunk látogatói szolgáltatásainkat önkéntesen használják, a regisztráció által hozzáférhető további szolgáltatásokat (hozzászólás, hírlevél igénylés) önként veszik igénybe.

Személyes adatot csak hírlevél küldéshez, termelői és szolgáltatói adatbázis adatok rögzítéséhez, szavazáshoz kérünk el és őrzünk meg elektronikus formában; ilyen esetben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak megadásáról.

A fentiek szerint rögzített adatokat felhasználhatjuk:

 • az igénybevett szolgáltatások körében,
 • kommunikációinkhoz (szavazás, hozzászólás)
 • akcióinkról, rendezvényeinkről, szakmai híreinkről, ajánlatainkról való tájékoztatáshoz, az Önt feltehetően érdeklő tartalmak Önhöz való eljuttatásához.

Látogatóinknak a honlapon rögzített személyes adataihoz kizárólag jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése körében biztosítunk hozzáférést, azokhoz harmadik személy részére nem engedünk hozzáférést, azokat harmadik személynek nem engedjük át, azokat nem hasznosítjuk, azokkal egyéb módon nem rendelkezünk. A szolgáltatásaink fejlesztését célzó, a felhasználó adataiból készített statisztikai célú elemzésekből a felhasználók személye nem azonosítható.

 

Személyes adatok törlése

A Szövetség lehetővé teszi felhasználóinak, hogy saját adataikat módosítsák, illetve azok törlését kérjék a honlap és a Szövetség adatbázisából.

Az adattörlésre vonatkozó kérelem a nap bármely szakában a honlap rendszerén keresztül elindítható, illetve a lenti e-mailen is kérhet. Ebben az esetben minden olyan adat törlésre kerül adatbázisunkból, amely alkalmas a felhasználó személyének azonosítására.

 

Külső oldalra mutató linkek

A Szövetség honlapján elhelyezett külső oldalakra mutató linkeken elérhető – idegen - tartalmakkal, szolgáltatásokkal, adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban felelősséget nem vállal. A külső oldalra mutató linkek a jobb tájékoztatást és szolgáltatást szolgálják, és nem jelentik a külső linken elérhető tartalom támogatását, a szolgáltatások elismerését.

 

Ha bármilyen kérdése merül fel az adatok kezelésével kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére.

Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi utca 53. 3.em/1. (28-as kapucsengő)
Telefon: 1/214-7005
Fax.: 1/214-7006
Honlap: www.biokultura.org

E-mail: 

A Szövetség, alapító okirata szerint, 13-02-0004245 nyilvántartási számú bírósági okirat alatt, a jogszabályok szerinti tevékenységekre jogosult.

Adatkezelési nyilvántartási szám: 2013. februártól folyamatban

A Szövetség honlapját a GEDEON Nyomdaipari Bt. üzemelteti webszerverén. Az üzemeltető adatok kezelését, feldolgozását nem végzi.