A weboldal sütiket használ. A böngészéssel ezt elfogadod. További információ.

Get Adobe Flash player

Hírlevél feliratkozás

Facebook

 

Bejelentkezés

Impresszum

A ’bioKontroll’ szaklap impresszuma a 2015-ös kiadványoktól

2010-ben ’Biokontroll’ néven alapított, féléves megjelenésű, elektronikus, nyílt hozzáférésű (open access) tudományos szakfolyóirat

Laptulajdonos:
Magyar Biokultúra Szövetség – Czeller Gábor (elnök)
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.

Lapkiadók:
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. – Roszík Péter (ügyvezető)
1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.
Magyar Ökotoxikológiai Társaság – Darvas Béla (elnök)
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15. IV. épület. 13.

Főszerkesztők:
Darvas Béla DSc
Székács András DSc

Olvasószerkesztő:
Kaminszky Mariann MSc

Képszerkesztő:
Varga András MSc

Honlap-szerkesztők:
Mihalec Hedvig MSc – Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (berendezés alatt)
Szlovicsák Katalin MSc – Magyar Biokultúra Szövetség
(http://biokultura.org/hu/online-kiadvanyok/811-biokontroll-folyoirat)
Varga L. György PhD – Magyar Ökotoxikológiai Társaság (http://www.ecotox.hu/ecotox2/biocontrol/biokontrol.php)

Facebook-lapszerkesztő:
Darvas Béla DSc
(https://www.facebook.com/BioKontroll/)

Copyright © A mindenkori Főszerkesztő, 2010-2017. Minden jog fenntartva!
A lapból értesüléseket átvenni csak a ’bioKontroll’ szaklapra és a szerzőre való hivatkozással szabad! Képek átvételére csak a kép készítője adhat írásbeli engedélyt! Ehhez valamelyik főszerkesztővel kell felvenni a kapcsolatot.

ISSN 2062-2481
Papír alapú megjelenés kizárólag közkönyvtárak részére, míg elektronikus open access megjelenítés három szerverről


Rovatvezetők:
Bakonyi Gábor DSc – ökotoxikológia
Békési László CSc – méhészet
Darvas Béla DSc – genetikai-, kémiai és élelmiszer-biztonság
Kocsis Zsuzsanna PhD – környezet-egészségügy
Pusztai Péter PhD – ökológiai gazdálkodás (állattenyésztés)
Sipos Kitti PhD – ökológiai gazdálkodás (növénytermesztés), ’Biokultúra’ lapszemle
Székács András DSc – környezetanalitika, publicisztika

A szerkesztőbizottság tagjai:
Csenki-Bakos Imre PhD – halászat
Homoki Hajnalka MSc – ökológiai gazdálkodás (GMO), Biokultúra/Biokontroll konferenciák
Krifaton Csilla PhD – mikrobiológia, ökotoxikológia
Roszík Péter dr univ. – ökológiai gazdálkodás
Seress Zoltán PhD – ökológiai gazdálkodás (növényvédelem)
Szente Viktória PhD – ökológiai gazdálkodás (ökonómia)
Takács Eszter PhD – ökotoxikológia, MÖTT konferenciák

Adatvédelmi Nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL
2018. 07. 26.

Magyar Biokultúra Szövetség

Adatvédelmi Nyilatkozata

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat irányadó a Magyar Biokultúra Szövetség www.biokultura.org honlap látogatására, igénybe vételére, az online tájékoztató hírlevél igénylés során, valamint a biotermelői adatbázisba való jelentkezés során eljuttatott személyes adatok kezelésére tárolására. Ettől Szövetségünk csak kivételes esetben, külön kölcsönös megállapodás, a személyes adat tulajdonosának hozzájárulása alapján térhet el.

Szövetségünk törekszik a megfelelő, lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására. Szövetségünk a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben felmerülő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Adatkezelési alapelvek

A Magyar Biokultúra Szövetség (továbbiakban: Szövetség) számára kiemelt jelentőségű szempont a szolgáltatásainak igénybevevői által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályoknak és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, felhasználása  védelme, látogatók információs önrendelkezési jogának, számukra a biztonságos internetezési lehetőségek biztosítása. A Szövetség elkötelezi magát a mindezek biztosításához szükséges intézkedések megtétele, és olyan gyakorlat kialakítása mellett, ideértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, amely a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelel. 

Hatályos jogszabályok:

Jelen szabályzat tartalmazza azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelme érdekében kialakított gyakorlatot. A szabályzat meghatározása során figyelembe vettük a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, valamint a hazai jogszabályokat, törvényi rendelkezéseket:

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 
 • A 226/2003. (XII. 13.) korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Személyes adat:

 • Bármely érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat

 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás

 • Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás

 • Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő

 • Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés

 • Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás

 • Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal

 • Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés

 • Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás

 • Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés

 • Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás

 • Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó

 • Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy

 • Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország

 • Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Cookie

 • Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
 • A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleiket és ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítást azért tartják indokoltnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudjanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálják ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket.
 • Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad amíg a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, illetve amíg nem kéri az adatok törlését. 
A Felhasználó által elkövetett bűncselekmény esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni, személyes adatait törölni, azonban bűncselekmény és/vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat az eljárás időtartamára megőrizni.

A Felhasználó által megadott személyes adatok mindaddig megmaradnak, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri a tárolt adatok törlését. A felhasználó által kezdeményezett adattörlés a szolgáltatás igénybevételét nem érinti, azonban egyes szolgáltatásokat nem tud igénybe venni a személyes adatok törlését követően.

A személyes adatok törlésére vonatkozóan, azok konkrét megjelölésével a Szolgáltató e-mail címére, vagy postai címére küldött levélben van mód.

A személyes adatok törlésének kérelmét az Adatkezelő 10 munkanapon belül dolgozza fel.

Honlapunk látogatóinak, hírlevél partnereinknek személyes adatai

Honlapunk személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Az oldal látogatásakor csak technikai azonosítót, cookie-t használunk.

Honlapunk látogatói szolgáltatásainkat önkéntesen használják, a regisztráció által hozzáférhető további szolgáltatásokat (hozzászólás, hírlevél igénylés) önként veszik igénybe.

Személyes adatot csak hírlevél küldéshez, termelői és szolgáltatói adatbázis adatok rögzítéséhez, szavazáshoz kérünk el és őrzünk meg elektronikus formában; ilyen esetben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak megadásáról.

A fentiek szerint rögzített adatokat felhasználhatjuk:

 • az igénybevett szolgáltatások körében,
 • kommunikációinkhoz (szavazás, hozzászólás)
 • akcióinkról, rendezvényeinkről, szakmai híreinkről, ajánlatainkról való tájékoztatáshoz, az Önt feltehetően érdeklő tartalmak Önhöz való eljuttatásához.

Látogatóinknak a honlapon rögzített személyes adataihoz kizárólag jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése körében biztosítunk hozzáférést, azokhoz harmadik személy részére nem engedünk hozzáférést, azokat harmadik személynek nem engedjük át, azokat nem hasznosítjuk, azokkal egyéb módon nem rendelkezünk. A szolgáltatásaink fejlesztését célzó, a felhasználó adataiból készített statisztikai célú elemzésekből a felhasználók személye nem azonosítható.

 

Személyes adatok törlése

A Szövetség lehetővé teszi felhasználóinak, hogy saját adataikat módosítsák, illetve azok törlését kérjék a honlap és a Szövetség adatbázisából.

Az adattörlésre vonatkozó kérelem a nap bármely szakában a honlap rendszerén keresztül elindítható, illetve a lenti e-mailen is kérhet. Ebben az esetben minden olyan adat törlésre kerül adatbázisunkból, amely alkalmas a felhasználó személyének azonosítására.

 

Külső oldalra mutató linkek

A Szövetség honlapján elhelyezett külső oldalakra mutató linkeken elérhető – idegen - tartalmakkal, szolgáltatásokkal, adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban felelősséget nem vállal. A külső oldalra mutató linkek a jobb tájékoztatást és szolgáltatást szolgálják, és nem jelentik a külső linken elérhető tartalom támogatását, a szolgáltatások elismerését.

 

Ha bármilyen kérdése merül fel az adatok kezelésével kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére.

Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi utca 53. 3.em/1. (28-as kapucsengő)
Telefon: 1/214-7005
Fax.: 1/214-7006
Honlap: www.biokultura.org

E-mail: 

A Szövetség, alapító okirata szerint, 13-02-0004245 nyilvántartási számú bírósági okirat alatt, a jogszabályok szerinti tevékenységekre jogosult.

Adatkezelési nyilvántartási szám: 2013. februártól folyamatban

A Szövetség honlapját a GEDEON Nyomdaipari Bt. üzemelteti webszerverén. Az üzemeltető adatok kezelését, feldolgozását nem végzi.

Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

A biogazdálkodók mozgalma Magyarországon a nyolcvanas évek elején indult. Mérföldkő volt, hogy 1983-ban megalakult a Biokultúra Klub, 1987-ben pedig a Biokultúra Egyesület. Az Egyesület regionális szervezetei idővel önálló egyesületekké alakultak. Ezekhez csatlakoztak szakmai egyesületek és hozták létre 2005-ben a Biokultúra Egyesület jogutódját, a mai Magyar Biokultúra Szövetséget.

Szövetségünk elsődleges célja az ökogazdálkodás és -termékfeldolgozás elterjesztése, valamint az ökotermékek fogyasztásának népszerűsítése.

Képviseljük a hazai ökológiai gazdálkodók érdekeit országos és nemzetközi szinten a jogszabályalkotásban. Szakmai partnerként működünk együtt a hazai minisztériumokkal, hivatalokkal, mezőgazdasági és vidékfejlesztési kérdésekben. Honlapunk Érdekképviseleti menüpontjában több levelezés is olvasható, melyek az ökológiai gazdálkodás helyzetének javítása érdekében fogalmazódtak meg.

Tagjai vagyunk az IFOAM-Organics International-nek, küldöttünk rendszeresen képviseli a magyarországi ökogazdák érdekeit az Európai Uniós törvényhozásban.

Szövetségünk a tulajdonosa Magyarország piacvezető ökológiai gazdálkodás ellenőrző-tanúsító szervezetének, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-nek. A nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szervezet 2016-ban már 20 éve végzi Magyarországon az ökológiai élelmiszer termékpálya szereplőinek ellenőrzését és tanúsítását, az EU ökológiai gazdálkodást szabályzó rendeletei szerint.

Budapesten működtetjük az ország és Közép-Európa legnagyobb ellenőrzött ökopiacát Biokultúra Ökopiac néven, ahol hétről-hétre mintegy 100 árus kínálja biotermékeit. 2014 óta folyamatos a növényvédőszer maradvány vizsgálat az Ökopiacon. Évente többször családi programokkal várjuk a vásárlókat. Elektronikusan megjelenő Hírlevelünkben, honlapunkon évek óta közzétesszük az aktuális ökopiaci árakat. 
Az Ökopiac közösségi oldala www.facebook.com/okopiac.

Szakmai rendezvényeinket (például Biokultúra Tudományos Nap) azzal a céllal szervezzük, hogy a biogazdákhoz, biofeldolgozókhoz és kereskedőkhöz eljussanak a legfrissebb biogazdálkodáshoz kapcsolódó kutatások, fejlesztések, a támogatásokkal és értékesítési lehetőségekkel kapcsolatos információk, valamint a jogszabályi változások.

A nagyközönségnek szóló rendezvényeinken a biogazdálkodás gyakorlatát, a biotermékek fogyasztásának előnyeit mutatjuk be - kóstoltatással egybekötve, testközelből. Ismertetjük a biotermék előállítás jogszabályi hátterét, ellenőrzési rendszerét és a bioélelmiszerek azonosításának módját.

Folyamatosan részt veszünk más civil szervezetek rendezvényein kiskertes tanácsadással, szórólapokkal, előadással. Próbálunk eleget tenni minden ökogazdálkodáshoz kapcsolódó rendezvény-meghívásnak.

1998 óta kétévenként adjuk át a Pro Biokultúra díjakat, mellyel azok tevékenységét szeretnénk elismerni, akik valamilyen formában sokat tettek az ökológiai gazdálkodás fejlődéséért, annak terjesztéséért. 

Az 1997-ben alapított „Év Biogazdája” és „Év Biogazdasága”, valamint az 1996-ban alapított „Év Bioterméke” díjak minden évben átadásra kerülnek rendezvényeinken. 2015-től az „Év Bioterméke” versenyen Szakmai díjat 2 kategóriában (állati és növényi/vegyes), valamint Közönség díjat nyerhetnek el a nevezett ökotermékek. A Szakmai díj kategóriában nevezett termékeket érzékszervi vizsgálattal, szakértőkből álló zsűri pontozza. A termék megjelenése, jelölése, állaga is számít az értékelésnél. Amelyik termék az élelmiszer feldolgozási és jelölési jogszabályoknak nem felel meg, azonnal kizárásra kerül. A Közönség díjra nevezett termékek zsűrizése a Biokultúra Ökopiacon történik és regisztráció után minden érdeklődő leadhatja szavazatát 1 termékre. 

Elektronikusan megjelenő Hírlevelünket minden hónap elején friss hírekkel, információkkal, ötletekkel, hazai és külföldi cikkekkel juttatjuk el tagszervezeteink tagjainak és a feliratkozóknak.

2007 óta a Hírlevél minden negyedév elején egy különálló, kiskertes és életmód melléklettel egészül ki Évszakok címmel. Ezen felül alkalomszerűen Biokultúra Értesítőt küldünk például nagyobb rendezvényeinkről.

Az aktuális hírekről, rendezvényekről folyamatosan frissülő honlapunkon (www.biokultura.org) és Facebook oldalunkon (www.facebook.com/BiokulturaSzovetseg) adunk tájékoztatást.

Szakkönyvtárunkban a könyvek mellett folyóiratok, szakdolgozatok, disszertációk és tanulmányok is hozzáférhetők. Az évek alatt számos szakkönyvvel gazdagodott, így olyan magyar és idegen nyelvű szakkönyvek is megtalálhatóak, amelyek máshol már nem. A könyvtárban olvashatóak a Biokultúra újság 1986-tól megjelent, bekötött számai. Könyvtárunk adatbázisa honlapunkon keresztül is megtekinthető.

Szövetségünk a legkülönfélébb egyetemekről és szakirányokról érkező diákoknak nyújt segítséget szakdolgozatok, disszertációk megírásához. Változatos témában tudunk szakértő konzulenseket biztosítani minden érdeklődőnek, munkatársaink segítenek a szakirodalom kezelésében. Mindemellett szívesen fogadunk gyakornokokat is.

Megújult Webshopunkban folyóiratok, szakkönyvek vásárlására van lehetőség. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük, figyeljük az újonnan megjelenő szakirodalmakat, szélesítjük palettánkat. 

A Biokultúra Közép-magyarországi Egyesülettel együttműködve Központi Klubot szervezünk, ahol biogazdálkodással, egészséggel, környezettudatos élettel kapcsolatos előadásokat hallhatnak az érdeklődők.

Kéthavonta megjelenő szakmai újságunk, a Biokultúra újság a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kiadásában és gondozásában jelenik meg.

Tájékoztató kiadványaink, prospektusaink, szórólapjaink az ökológiai gazdálkodás különböző területeit mutatják be.

Haladva a mai kor kihívásaival a Szövetség útjára indította elektronikus könyvsorozatát Biokultúra e-book sorozat néven és online elérhetővé tette eddig nyomtatott formában megjelent kiadványait is, melyet honlapunkról ingyenesen bárki letölthet vagy megrendelhet a Webshopban.

A jelenleg megjelenő Biokultúra Információs Kiadvány az Információs füzetsorozat 1. része, melyet szintén online formában teszünk közzé.

A Szövetség Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál levédett logója a fogyasztók részére sokat jelentő „bizalom védjegye”, melyet sok, az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítményen megtalálhatunk. A megkülönböztető - minőségi garanciát jelentő - jelzést használó, szerződött partnereink listája megtalálható honlapunkon, kiadványainkban, ezáltal nemcsak a nagy gazdaságokhoz, de a kiskertben gazdálkodókhoz is eljutnak.

Munkatársainkhoz fordulhatnak az érdeklődők ökológiai gazdálkodással, biotermékekkel, kiskert művelésével kapcsolatos kérdéseikkel.

 

A Magyar Biokultúra Szövetség tisztségviselői:

 • Elnök: Czeller Gábor
 • Alelnökök:
  Általános alelnök: Dr. Roszík Péter
  Nemzetközi kapcsolatok alelnöke: Ware Borbála
  Társadalmi kapcsolatokért felelős alelnök: Obreczán László
  Szakmai feladatokért felelős alelnök: Gencsi Zoltán 
 • Felügyelő Bizottság tagjai: Boda Mihály, Kozma László, Sváb László

Mérleg

Mérleg

Év Bioterméke nyertesek 1996-

Az "Év Bioterméke" verseny a feldolgozott ökotermékek megmérettetése. A díjak eddig hagyományosan, minden évben a Biokultúra Tudományos Napon kerültek átadásra.

2016-ban a díjakat szeptember 10-én, a Biobúcsún adtuk át 3 kategóriában:

 • Szakmai díj állati termék kategória,
 • Szakmai díj növényi/vegyes termék kategória,
 • Közönségdíj 

A Szakmai díjat egy független szakértő zsűri ítélte oda 2 kategóriában, a nevezett ökotermékek érzékszervi vizsgálata alapján.

A Közönségdíjra nevezett termékek kóstolására és a szavazásra a Biobúcsún került sor.

 

Pro Biokultúra Díjazottak 1998-

Kétévenként kerülnek átadásra a Pro Biokultúra díjak a Biokultúra Tudományos Napon, amellyel azok tevékenységét szeretnénk elismerni, akik valamilyen formában sokat tettek az ökológiai gazdálkodás fejlődéséért, annak terjesztéséért.

Év Biogazdája, Év Biogazdasága díjazottak 1997-

Az Év Biogazdája és az Év Biogazdasága díjak átadására minden évben a Magyar Biokultúra Szövetség által szervezett jeles eseményen kerülnek átadásra. Hagyományosan a tavaszi Biokultúra Találkozó keretein belül került erre sor, 2015-től pedig a Biokultúra Tudományos Napon adjuk át a megtisztelő díjakat.

Bordás Varga Nóra, a 2020. évi Pro Biokultúra díjazottja

Az agro-biodiverzitás fenntartása misszió

Bordás Varga Nóra 2020-ban megkapta a Magyar Biokultúra Szövetség Pro Biokultúra díját, amelyet a magyar bio közélet kiemelkedő személyiségei kaphatnak meg. A közölt cikk híven mutatja be azt a több évtizedes és a közvetlen környezeten túlnyúló tevékenységet, amelynek hajtóerejét Bordás Varga Nóra adja. A díjhoz gratulálunk!

Schmidt József, a 2020. évi Pro Biokultúra díjazottja

Pro Biokultúra díjat kapott Schmidt József

Schmidt József és felesége Zsuzsanna 1997-ben alapította a Schmidt und CO. Kft-t. A cég gyógy- és fűszernövények termesztésével, gyűjtésével, felvásárlásával, elsődleges feldolgozásával és kereskedelmével foglalkozik a Dunántúl déli részén, a Dráva menti, gyógynövényekben gazdag Ormánságban.

dr. Demján Ildikó, a 2020. évi (posztumusz) Pro Biokultúra díjazott

Emlékezés Dr. Demján Ildikóra

Dr. Demján Ildikó orvos-természetgyógyász, nemzetközi aromaterapeuta, gyógynövénytermesztő, a Levendárium megálmodója 2020 áprilisában eltávozott közülünk. A Magyar Biokultúra Szövetség egyhangú határozatával a kétévente kiadásra kerülő (posztumusz) Pro Biokultúra díjban részesítette. 

Interjú a 2020-as Év biogazdájával, Pető Áronnal

 

Pető Áron kertészmérnök, biogazda, a Biokert Szigetmonostor zöldségközösség gazdálkodója, a 2020-as Év biogazdája.

Interjú a 2020-as Év biogazdaságával, a Biolla Kft-vel

2020-ban a Magyar Biokultúra Szövetség vezetőségének egyhangú határozata alapján az ÉV BIOGAZDASÁGA címet a Biolla Kft. nyerte el, amelyhez ezúton is gratulálunk. A Biokultúra újság felkérésére a Biolla Kft. bemutatja biogazdálkodását.

Interjú a 2016. évi Pro Biokultúra díjazottakkal

Interjú a 2017-es Év Biogazdájával és Év Biogazdaságával

Czeller Gábor gazdasága Rózsa Péter

A XXX. Biokultúra Tudományos  Napon került átadásra a 2017-es Év Biogazdája és Év Biogazdasága díj. Az elismerést az ellenőrző szervezet javaslata alapján Czeller Gábor, valamint a Virágoskút Kft. ügyvezetője, Rózsa Péter vehette át. A velük készült interjúkat lentebb olvashatják.

Alkategóriák