A weboldal sütiket használ. A böngészéssel ezt elfogadod. További információ.

Get Adobe Flash player

Hírlevél feliratkozás

Facebook

 

Bejelentkezés

Megjelent az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című felhívás

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. december 1-15. között van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 12 milliárd Ft.

 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az "Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartás" című (VP4-11.1.-11.2.-18 kódszámú) felhívás. 

Az első ciklus felhívásához képest az Irányító Hatóság (Agrárminisztérium) ezúttal jobban odafigyel arra, hogy előtérbe kerüljön a legeltető (ezen belüli is az ellenőrzött ökológiai) állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és az ültetvényes kultúrák. Az új felhívás megszövegezése és a kiválasztási kritériumrendszer módosítása után a várakozások szerint nem alakul ki újra az első öt éves VP ÖKO támogatási ciklus hasznosítási ágazati összetétele, amikor is a 126.396 ha összes támogatott terület 51%-a gyep, 43%-a szántó és csak 6%-a ültetvény volt.

Bizonyos szempontokat persze változatlanul hagytak a legfeljebb 900 támogatott kérelemmel kalkuláló tervezők. Így többletpontokat szerez a Natura 2000 (5 pont), a nitrát-érzékeny (10 pont), a kedvezőtlen adottságú (5 pont), továbbá az MTÉT (5 pont) és a VTT terület (4 pont), amennyiben az adott földhasználati kategóriába bevitt kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (a továbbiakban: KET) legalább fele a hivatkozott területi szempont szerinti MePAR fedvényre esik. Ezt adminisztratív módon ellenőrzi a MÁK MVH. Többlet pont jár azoknak is, aki gazdasága kisebb 300 hektárnál, valamint akik a gazdaságuk teljes területének legalább háromnegyedét beviszik a programba (egynegyed alatt nincs többletpont). A regisztrált NAK szaktanácsadóval kötött szerződés, valamint a közép-, vagy felsőfokú agrár végzettség – eltérő mértékben – ugyancsak növeli a nyerés esélyét. 16-18-20 többlet pontot szerezhet, aki igazolni tudja, hogy az adott földhasználati kategóriába bevinni kívánt összes területére a támogatási időszak 5 éve alatt biztosított a programba bevitt terület legalább 50%-ának jogszerű használata.

Az értékelési szempontok alátámasztására a támogatási kérelem benyújtásakor értelem szerűen mellékelni kell a szaktanácsadóval kötött szerződést (ha a gazdálkodó maga is regisztrált szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói engedélyt); a végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt; a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot; gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottja vonatkozásában – amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra – úgy annak munkaszerződését, kinevezését; gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra). E kritériumok teljesítése – a meghatározott plusz pontoknak megfelelően – tovább növeli a támogatási kérelem kedvező elbírálását.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv is nyújthat be támogatási kérelmet, de csak akkor, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult!

A társadalmi vita során kirajzolódott, hogy igény mutatkozik a bérlegeltetés támogatására, ezt a megoldást a Magyar Biokultúra Szövetség egyetértésével az Agrárminisztérium nem támogatja. A legeltetéses gyepgazdálkodás támogatásának feltétele a legalább 0,3 ÁE legeltethető állat/legeltethető terület (ha)/év érték teljesítése úgy, hogy a támogatást igénylőnek a legeltethető állatok tulajdonosaként és tartójaként kell az ENAR nyilvántartásban szerepelnie a kötelezettségvállalási időszak minden egyes napján. Az ökológiai állattartással kapcsolt ökológiai gyepgazdálkodás többlet vállalásnak számít! A legalább 0.3 és legfeljebb 0.5 ÁE/ha/év átlagos éves állatsűrűség teljesítése esetén plusz 3 pont, míg 0.5 ÁE/ha/év feletti teljesítése esetén plusz 6 pont jár a saját tulajdonú, legkésőbb az átállás megkezdésétől bejelentett, és a kötelezettségvállalási időszak végéig ökológiai minősítéssel rendelkező legeltethető állatfajok (szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár) tartása után. A vállalások valódiságát a kifizető hatóság (MÁK MVH) a kérelem beadásakor és ezen felül minden évben is megvizsgálja, adminisztratív módon, és a nem teljesítést szankcionálja (lásd 7. sz. melléklet / Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei / 10. pont).

A kérelmek országos rangsorának összeállítása földhasználati kategóriánként, ezen belül átállás alatti és átállt területenként külön-külön történik. A gazdaság méretét az idei egységes támogatási kérelemben szereplő összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású terület alapján számítják ki. Amennyiben a támogatást igénylőnek 2018. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.

A támogatás összege az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén (ide értve a Biokontroll ellenőrzési rendszerébe 2018.01.01. és 12.31. között bejelentett területeket is):

 • Szántóföldi kultúrára: 242 euró/ha/év
 • Zöldségfélékre: 516 euró/ha/év
 • Almafélékre: 1 040 euró/ha/év
 • Szőlőre: 873 euró/ha/év
 • Egyéb gyümölcsre: 734 euró/ha/év
 • Gyepgazdálkodásra (legalább 0,3 ÁE/ha/év saját tulajdonú legeltetett állatállomány megléte esetén): 147 euró/ha/év.

A támogatás összege az ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén (tehát amennyiben a terület bejelentése a Biokontroll ellenőrzési rendszerébe már 2018.01.01. előtt megtörtént):

 • Szántóföldi kultúrákra: 172 euró/ha/év
 • Zöldségfélékre: 366 euró/ha/év
 • Almafélékre: 802 euró/ha/év
 • Szőlőre: 674 euró/ha/év
 • Egyéb gyümölcsre: 568 euró/ha/év
 • Gyepgazdálkodásra (legalább 0,3 ÁE/ha/év saját tulajdonú legeltetett állatállomány megléte esetén) ugyancsak 147 euró/ha/év.

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van (tehát a Biokontroll ellenőrzési rendszerébe 2018.01.01. és 12.31. között jelentették be), úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az áttérési támogatási összegek az átállási időszak támogatás igénylésétől számított fennmaradó időszakára igényelhetők. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek. A 2019. január 1-jén már átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:

 1. a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 2. b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 3. c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.

A támogatással érintett terület ökológiai státuszát a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot szerint a Biokontroll mint akkreditált ellenőrzőszervezet igazolja a MÁK MVH irányába, ami alapján aztán meghatározásra kerül az áttérési/fenntartási támogatás összege.

Az öt éven keresztül évente lehívható támogatási összegek folyósításának feltétele, hogy az adott területen az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok – ide értve a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. ezekkel egyeztetett Alap-feltételrendszerét is – előírásait maradéktalanul betartsák!

Amennyiben a támogatást igénylő a VP4-10.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás (AKG II. pályázati felhívás) alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában támogatásban részesül, úgy a VP ÖKO II. támogatásra kérelmet adhat be azokkal a területekkel, amelyeken az ökológiai gazdálkodást már megkezdte és a támogatási kérelem benyújtásakor ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik (de csak ha az AKG II. programba résztvevő összes területét már bejelentette az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerébe). Az így átjelentkezők azonban kötelesek az AKG pályázati felhívás alapján kibocsátott támogatói okiratban foglalt kötelezettségeiket azon naptári év végéig teljesíteni, amelyben a VP ÖKO II. felhívás alapján kibocsátott támogatói okirat hatályba lép (vélhetően 2019.12.31.-ig). Az AKG II. pályázati felhívásban meghatározott támogatásra viszont csak abban az esetben marad jogosult 2019.01.01.-től, ha a VP ÖKO II. felhívás alapján beadott támogatási kérelme elutasításra került. Az AKG II. ciklusból történő átlépés részletes feltételei a I. Jogosultsági kritériumok fejezet (6) pontjában olvashatók!

Mérlegelendő szempontok, amelyek alapján talán érdemes ökológiai gazdálkodási támogatást igényelni:

 • Az AKG előírásoknál jóval egyszerűbb feltételrendszer (az EU ökológiai gazdálkodási jogszabályokat kell betartani)!
 • A Natura 2000 területek után járó támogatás is igényelhető mellé!
 • A zöldítési kötelezettség az ökológiai gazdálkodásba bejelentett táblák vonatkozásában teljesítettnek tekinthető!
 • Itt nincs gazdaságmérethez kötött degresszív támogatási összeg csökkentés!
 • Az AKG második ciklusában támogatáshoz jutott, de az ökológiai gazdálkodás iránt elkötelezett, tehát az ellenőrzési rendszerbe a VP ÖKO II. támogatási kérelem beadásakor már bejelentkezett gazdaságok (KET-ek) számára plusz két év támogatási időszak nyerhető a meghatározott részletszabályok szerint.

Kanyó Zsolt
okl. környezetgazdálkodási agrármérnök,
fejlesztési részlegvezető
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.