Adatvédelmi Nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL
2013. 02. 20.

Magyar Biokultúra Szövetség

Adatvédelmi Nyilatkozata

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat irányadó a Magyar Biokultúra Szövetség www.biokultura.org honlap látogatására, igénybe vételére, az online tájékoztató hírlevél igénylés során, valamint a biotermelõi adatbázisba való jelentkezés során eljuttatott személyes adatok kezelésére tárolására. Ettõl Szövetségünk csak kivételes esetben, külön kölcsönös megállapodás, a személyes adat tulajdonosának hozzájárulása alapján térhet el.

Szövetségünk törekszik a megfelelõ, lehetõ legmagasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására. Szövetségünk a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben felmerülõ esetleges károkért felelõsséget nem vállal.

 

Adatkezelési alapelvek

A Magyar Biokultúra Szövetség (továbbiakban: Szövetség) számára kiemelt jelentõségû szempont a szolgáltatásainak igénybevevõi által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályoknak és más szabályozásoknak megfelelõ kezelése, felhasználása  védelme, látogatók információs önrendelkezési jogának, számukra a biztonságos internetezési lehetõségek biztosítása. A Szövetség elkötelezi magát a mindezek biztosításához szükséges intézkedések megtétele, és olyan gyakorlat kialakítása mellett, ideértve a megfelelõ technikai és szervezési intézkedéseket, amely a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelel. 

Hatályos jogszabályok:

Jelen szabályzat tartalmazza azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelme érdekében kialakított gyakorlatot. A szabályzat meghatározása során figyelembe vettük a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, valamint a hazai jogszabályokat, törvényi rendelkezéseket:

 • Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény; 
 • A 226/2003. (XII. 13.) korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Személyes adat:

 • Bármely érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat

 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bûnügyi személyes adat.

Hozzájárulás

 • Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez.

Tiltakozás

 • Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelõ

 • Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés

 • Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás

 • Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetõvé teszik.

Nyilvánosságra hozatal

 • Ha az adatot bárki számára hozzáférhetõvé teszik.

Adattörlés

 • Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás

 • Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idõre történõ lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés

 • Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás

 • Az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl.

Adatfeldolgozó

 • Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy

 • Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország

 • Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Cookie

 • Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
 • A hálózat világában a személyhez kötõdõ információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleiket és ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítást azért tartják indokoltnak a szolgáltatók, hogy egyfelõl többet tudjanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelõl kínálják ügyfeleiknek a testreszabási lehetõségeket.
 • Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészõjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Adatkezelés idõtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad amíg a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, illetve amíg nem kéri az adatok törlését. 
A Felhasználó által elkövetett bûncselekmény esetén az Adatkezelõ jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni, személyes adatait törölni, azonban bûncselekmény és/vagy polgári jogi felelõsség gyanúja esetén jogosult az adatokat az eljárás idõtartamára megõrizni.

A Felhasználó által megadott személyes adatok mindaddig megmaradnak, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri a tárolt adatok törlését. A felhasználó által kezdeményezett adattörlés a szolgáltatás igénybevételét nem érinti, azonban egyes szolgáltatásokat nem tud igénybe venni a személyes adatok törlését követõen.

A személyes adatok törlésére vonatkozóan, azok konkrét megjelölésével a Szolgáltató e-mail címére, vagy postai címére küldött levélben van mód.

A személyes adatok törlésének kérelmét az Adatkezelõ 10 munkanapon belül dolgozza fel.

Honlapunk látogatóinak, hírlevél partnereinknek személyes adatai

Honlapunk személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Az oldal látogatásakor csak technikai azonosítót, cookie-t használunk.

Honlapunk látogatói szolgáltatásainkat önkéntesen használják, a regisztráció által hozzáférhetõ további szolgáltatásokat (hozzászólás, hírlevél igénylés) önként veszik igénybe.

Személyes adatot csak hírlevél küldéshez, termelõi és szolgáltatói adatbázis adatok rögzítéséhez, szavazáshoz kérünk el és õrzünk meg elektronikus formában; ilyen esetben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak megadásáról.

A fentiek szerint rögzített adatokat felhasználhatjuk:

 • az igénybevett szolgáltatások körében,
 • kommunikációinkhoz (szavazás, hozzászólás)
 • akcióinkról, rendezvényeinkrõl, szakmai híreinkrõl, ajánlatainkról való tájékoztatáshoz, az Önt feltehetõen érdeklõ tartalmak Önhöz való eljuttatásához.

Látogatóinknak a honlapon rögzített személyes adataihoz kizárólag jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése körében biztosítunk hozzáférést, azokhoz harmadik személy részére nem engedünk hozzáférést, azokat harmadik személynek nem engedjük át, azokat nem hasznosítjuk, azokkal egyéb módon nem rendelkezünk. A szolgáltatásaink fejlesztését célzó, a felhasználó adataiból készített statisztikai célú elemzésekbõl a felhasználók személye nem azonosítható.

 

Személyes adatok törlése

A Szövetség lehetõvé teszi felhasználóinak, hogy saját adataikat módosítsák, illetve azok törlését kérjék a honlap és a Szövetség adatbázisából.

Az adattörlésre vonatkozó kérelem a nap bármely szakában a honlap rendszerén keresztül elindítható, illetve e-mailen (szlovicsak@biokultura.org ) is kérhet. Ebben az esetben minden olyan adat törlésre kerül adatbázisunkból, amely alkalmas a felhasználó személyének azonosítására.

 

Külsõ oldalra mutató linkek

A Szövetség honlapján elhelyezett külsõ oldalakra mutató linkeken elérhetõ – idegen – tartalmakkal, szolgáltatásokkal, adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban felelõsséget nem vállal. A külsõ oldalra mutató linkek a jobb tájékoztatást és szolgáltatást szolgálják, és nem jelentik a külsõ linken elérhetõ tartalom támogatását, a szolgáltatások elismerését.

 

Ha bármilyen kérdése merül fel az adatok kezelésével kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére.

Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi utca 53. 3.em/1. (28-as kapucsengõ)
Telefon: 1/214-7005
Fax.: 1/214-7006
E-mail: biokultura@biokultura.org
Honlap: www.biokultura.org

 

A Szövetség, alapító okirata szerint, 13-02-0004245 nyilvántartási számú bírósági okirat alatt, a jogszabályok szerinti tevékenységekre jogosult.

Adatkezelési nyilvántartási szám: 2013. februártól folyamatban

A Szövetség honlapját a GEDEON Nyomdaipari Bt. üzemelteti webszerverén. Az üzemeltetõ adatok kezelését, feldolgozását nem végzi.